• Slider3

مدیریت دارالترجمه رسمی یکتا، خانم آرزو تحویلداری یکتا، دارای پروانه مترجمی رسمی از انجمن مترجمان رسمی کبک و انتاریو بوده و از این رو مفتخر به خدمات رسانی به متقاضیان در سراسر استانهای کبک و انتاریو می باشد. در عین حال، با توجه به عضویت خانم آرزو تحویلداری یکتا در انجمن مترجمان رسمی کانادا، خدمات ترجمه رسمی ایشان در سراسر کانادا نیز کاملا قابل قبول می باشد.