خدمات

خدمات دارالترجمه رسمی یکتا شامل موارد زیر می باشد:

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک، قابل قبول در کلیه دانشگاهها و نیز ارگان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی (شامل گواهینامه، شناسنامه، سند ازدواج، سند طلاق، سند ملک، مدارک تحصیلی در سطح مدارس و دانشگاهها، گواهی عدم سوء پیشینه، گذرنامه جهت تمدید کارت اقامت یا درخواست شهروندی، انواع متون و نامه ها، کتاب ...)

  1. تأیید ترجمه های رسمی انجام شده در ایران
  2. ترجمه مدارک پزشکان مطابق با استانداردهای PCRC و MCC
  3. کپی برابر اصل
  4. گواهی امضاء
  5. تنطیم دعوتنامه رسمی
  6. تکمیل انواع فرمها
  7. ترجمه شفاهی در مؤسسات و دادگاهها ...
  8. تنظیم نامه های رسمی جهت ارائه به ارگانها و مؤسسات
  9. ترجمه رئوس مطالب و سیلابس های درسی
  10. ترجمه کتاب و غیره