اصول تحویل و دریافت مدارک

در کلیه موارد، ارائه اصل سند به دارالترجمه رسمی یکتا جهت ترجمه رسمی الزامی است ولی چنانچه متقاضی اصل مدارک را در اختیار نداشته باشد، ترجمه از روی نسخه کپی یا اسکن شده قابل انجام می باشد. متقاضیان میتوانند مدارک خود را به آدرس ایمیل دارالترجمه یکتا ارسال یا به  قسمت دریافت مدارک مراجعه نمایند.