ترجمه رسمی فوری

چنانچه متقاضی ترجمه حجم قابل توجهی مدارک را بصورت فوری درخواست نماید، طبق مقررات دارالترجمه بین 10% تا 20% بسته به مورد بابت حق فوریت محاسبه خواهد شد.