شرایط تایید اسناد و مدارک

تأیید ترجمه در ایران توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه تضمینی بر کیفیت ترجمه نبوده و فقط جنبه بروکراتیک دارد. به همین لحاظ، متأسفانه بسیاری از ترجمه های انجام شده در ایران دارای اشتباهات کلیدی و اساسی هستند که ممکن است بررسی پرونده متقاضی در کانادا را با مشکل مواجه کرده و متقاضی را از نظر زمان و هزینه متضرر نماید.

پس از ارائه اصل ترجمه رسمی انجام شده در ایران همراه با اصل مدارک فارسی توسط متقاضی، ترجمه در دارالترجمه رسمی یکتا بررسی شده و در صورت صحیح بودن ترجمه، مورد تأیید قرار خواهد گرفت. تأیید ترجمه مدارکی چون گواهینامه، شناسنامه، گواهی عدم سوء پیشینه، دانشنامه و مواردی از این قبیل در همان لحظه انجام می شود در حالیکه چک و تأیید ریز نمرات تحصیلی و سایر مدارک بسته به حجم آنها در زمان مقتضی انجام خواهد شد.