مشتریان ما

 مشتریان ما عبارتند از:

  1. هموطنان و مهاجرین تازه وارد؛
  2. دانشجویانی که از داخل خاک کانادا درخواست اقامت می دهند؛
  3. پرستاران و مهندسینی که درخواست عضویت به انجمن حرفه ای خود می دهند؛
  4. پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که درخواست خود را به انجمن های حرفه ای مربوطه در کبک و سایر استانها ارائه می دهند؛
  5. مقیمان دائمی که درخواست تمدید کارت اقامت و یا شهروندی به اداره مهاجرت داده و نیاز به ترجمه گذرنامه دارند؛
  6. هموطنانی که در سایر شهرهای کانادا و حتی آمریکا ساکن بوده و نیاز به ترجمه رسمی مدارک خود دارند.